1. Perpodium en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) en deze te zullen naleven.  

2. Onder persoonsgegevens wordt onder meer verstaan naam, adres, identificatienummer, locatiegegevens of andere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

3. De door Perpodium verzamelde persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de diensten geleverd door Perpodium, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. De klant is in dit opzicht de verwerkingsverantwoordelijke en is degene die het doel en de middelen voor de verwerking beheerst. Perpodium als verwerker erkent dat de persoonsgegevens enkel vertrouwelijk verwerkt zullen worden ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat Perpodium hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen. 

4. Onder “aanwenden” of “verwerken” dient te worden verstaan elke vorm van bewerking, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

5. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant. 

6. Wanneer Perpodium beroep doet op derden in onderaanneming, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de aan Perpodium verstrekte persoonsgegevens, ziet Perpodium toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.  

7. Perpodium verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

8. De klant heeft het recht op inzage en om kosteloze verbetering en/of weglating van de verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens instemming tot verwerking in te trekken.  

9. De verantwoordelijke voor de verwering van uw persoonsgegevens bij Perpodium is Peter Deuss, te bereiken via het contactformulier op de site.